Plan przeciwdziałania skutkom suszy

Konsultacje społeczne projektu Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty (od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.)

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu, na podstawie art. 88s ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz.U. z 2015 r., poz. 469 z późn. zm.) oraz art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.), niniejszym podaje do publicznej wiadomości projekt Planu przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty.

Zgodnie z art. 88s ust. 2 ustawy Prawo wodne, Plan przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym Warty sporządza Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu. Na podstawie art. 88r ust. 3 i 4 ustawy Prawo wodne, plany przeciwdziałania skutkom suszy zawierają:
analizę możliwości powiększenia dyspozycyjnych zasobów wodnych;
propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urządzeń wodnych;
propozycje niezbędnych zmian w zakresie korzystania z zasobów wodnych oraz zmian naturalnej i sztucznej retencji;
katalog działań służących ograniczeniu skutków suszy.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu informuje o możliwości zapoznania się z projektem Planu w terminie od 8.03.2017 r. do 8.09.2017 r.:
- w Biurze Podawczym RZGW w Poznaniu: ul. Chlebowa 4/8, 61-003 Poznań w poniedziałki w godzinach od 9.00 do 17.00 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00.;
- w sekretariatach Zarządów Zlewni: Środkowej i Dolnej Warty z siedzibą w Poznaniu – ul. Czarna Rola 4, 61-625 Poznań, Górnej Warty z siedzibą w Skęczniewie – Skęczniew 57, 62-730 Dobra, Noteci z siedziba w Bydgoszczy – ul. Marcinkowskiego 1, 85-056 Bydgoszcz w godzinach od 8.00 do 15.00.

Szczegółowe informacje dotyczące konsultowanego planu można znaleźć tutaj.

Opublikowano: 12-04-2017

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 633