Obowiązek powiadamiania Powiatowego Lekarza Weternynarii

Rolnicy Powiatu Wągrowieckiego !


1. Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Wągrowcu w związku z koniecznością prowadzenia Rejestru zgłoszeń o zamiarze przeprowadzenia uboju zwierząt na użytek własny w gospodarstwach przypomina o obowiązku powiadamiania Powiatowego Lekarza Weterynarii e-mailem, osobiście lub telefonicznie na co najmniej 24 godziny przed dokonaniem uboju zwierząt (cieląt do 6 miesiąca życia , kóz, owiec, świń z wyłączeniem drobiu i zającowatych ), o zamiarze przeprowadzenia uboju w celu pozyskania mięsa na użytek własny, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21.10.2010r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz.U.2016.8857t.j.) i Instrukcją Głównego Lekarza Weterynarii nr GIWpr02010-4/2017 z dna 22.03.2017r.

2. Obowiązkowemu badaniu na obecność włośni podlega mięso: świń i nutrii poddanych ubojowi a także dzików odstrzelonych w celu produkcji mięsa na użytek własny, na koszt posiadacza mięsa.

3. Jednocześnie przypomina się, że w przypadku uboju cielęcia do 6 miesiąca życia, owiec lub kóz posiadacz dokonujący uboju na użytek własny obowiązany jest do przekazania materiału szczególnego ryzyka (SRM) to jest :
- u owiec i kóz:
• do 12 miesiąca ( jelito biodrowe, śledziona )
• od 12 miesiąca (czaszka , migdałki , rdzeń kręgowy, jelito biodrowe, śledziona )
- u cieląt do 6 miesiąca życia : jelita , migdałki i krezka

do zakładu utylizacyjnego na Dokumencie Handlowym.

Dane uprawnionych zakładów utylizacyjnych:

  • JEZUICKA STRUGA – nr telefonu 523511039
  • EKOUTIL – nr telefonu 672814140

4. W przypadku zamiaru uboju owiec i kóz powyżej 18 miesięcy życia posiadacz zwierzęcia obowiązany jest poinformować Powiatowego Lekarza Weterynarii w Wągrowcu nie później niż na 7 dni przed datą planowanego uboju (w celu pobrania próby do badania w kierunku trzęsawki – pasażowalnej encefalopatii gąbczastej).

5. W przypadku nie zgłoszenia do Powiatowego Lekarza Weterynarii uboju zwierzęcia, jego posiadaczowi grozi kara pieniężna w wysokości od 100 do 2000 zł. (na podstawie Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 26 maja 2010 r.w sprawie wysokości kar pieniężnych za naruszenie przepisów o produktach pochodzenia zwierzęcego).

Opublikowano: 12-04-2017

Kategoria: Komunikaty

Wyświetleń: 690