Zarządzenie nr OA 0050.116.2020 Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 09.10.2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

Zarządzenie nr OA 0050.116.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Gołańcz

z dnia 09.10.2020 r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy
 z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”

 

            Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r., poz. 1057), oraz uchwały nr XLIV/405/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 20 września 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, zmienionej uchwałą nr XLV/411/10 Rady Miasta i Gminy Gołańcz z dnia 25 października 2010 r., zarządzam, co następuje:

 

§ 1. 1. Przeprowadzić konsultacje z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w sprawie projektu „Programu współpracy Miasta i Gminy Gołańcz z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, zwanego dalej „projektem programu”.

2. Projekt programu zamieszczony zostanie:

1)   w Biuletynie Informacji Publicznej;

2)   na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz;

3)   na stronie internetowej Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 2. Konsultacje przeprowadzone zostaną od dnia  16.10.2020 r. do dnia 23.10.2020 r.

§ 3. 1. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie pisemnego zgłaszania uwag i opinii do projektu programu.  

2. Uwagi i opinie wraz z uzasadnieniem proponowanych zmian należy składać
w terminie wskazanym w § 2 na piśmie w Urzędzie Miasta i Gminy Gołańcz, I piętro, pokój nr 9, stanowisko ds. kultury, sportu i GKM.

§ 4. Podmiotami uprawnionymi do udziału w konsultacjach są organizacje pozarządowe
i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego na terenie Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się burmistrzowi Miasta i Gminy Gołańcz.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Opublikowano: 09-10-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 137

Załączniki