Ruszył dodatkowy nabór wniosków w ramach programu "Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym - mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 rok"

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy informuje iż ruszył dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2020 rok”. Dodatkowy nabór skierowany jest w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru.


Dodatkowy nabór wniosków potrwa do 12 czerwca 2020 roku


Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2020 roku, która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2020 roku.


Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:
a) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,
b) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,
c) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,
d) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.
e) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na cele wskazane we wniosku pomocy z innych źródeł.


Wnioski na drugie półrocze 2020 należy składać w terminie od 1 czerwca do 12 czerwca 2020 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.


Druk wniosku do pobrania w Punkcie Informacyjnym MGOPS w Gołańczy oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mgopsgolancz.pl w zakładce Rehabilitacja dla dzieci – rok 2020.


Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty na zabiegi rehabilitacji ruchowej, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

Opublikowano: 01-06-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 219