Klauzula informacyjna dot. transmisji sesji

Klauzula informacyjna

dotycząca nagrywania i transmisji sesji Rady Miasta i Gminy Gołańcz

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), publ. Dz. Urz. UE L Nr 119, s. 1, informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miasto i Gmina Gołańcz.
  2. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: inspektor@cbi24.pl.
  3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi.
  4. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c i e ww. Rozporządzenia oraz art. 20 ust. 1b Ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 994) stanowiący, iż „Obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.”.
  5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu z uwzględnieniem okresów przechowywania określonych w przepisach odrębnych, w tym przepisach archiwalnych.
  6. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, podmioty, które na podstawie zawartych umów przetwarzają dane osobowe w imieniu Administratora, a także osoby trzecie w związku z tym, iż nagranie stanowi informację publiczną w rozumieniu Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330) i jest udostępnianie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy bip.golancz.pl.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do:

 – dostępu do treści swoich danych oraz żądania ich poprawienia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, a także – w przypadkach przewidzianych prawem – prawo żądania usunięcia danych i prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, w przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się  z naruszeniem przepisów wskazanego powyżej Rozporządzenia.

  1. Ponadto informujemy, iż w związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych nie podlega Pani/Pan decyzjom, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, o czym stanowi art. 22 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, oraz o tym, że Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
  2. Obrady Rady Miasta i Gminy Gołańcz będą transmitowane on-line na stronie www.golancz.pl i udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej bip.golancz.pl.

Opublikowano: 23-03-2020

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 269

Załączniki