Oferty złożone w trybie pozakonkursowym tzw. małe graty, do których można zgłaszać uwagi - oferta nr 3

           Zgodnie z art. 19a ust. 3 i 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tzw. małe granty) (Dz.U. z 2019 r. poz. 688, 1570 Miasto i Gmina Gołańcz zamieszcza ofert na okres 7 dni w:

1. Biuletynie Informacji Publicznej

2. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz

3. na stronie internetowej Miasta i Gminy Gołańcz

            Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty może zgłosić do niej swoje uwagi, które należy kierować do Biura Obsługi Interesanta Urzędu Miasta i Gminy Gołańcz z dopiskiem „Małe granty-uwagi”. Po upływie powyższego terminu oraz po rozpatrzeniu uwag, Miasto i Gmina Gołańcz zawiera umowę o wsparcie lub powierzenie realizacji zadania publicznego.

Oferta nr 3:

Uczniowski Klub Sportowy „Orzełek” w Smogulcu – z zakresu „Organizowanie pozalekcyjnych form aktywności sportowej uczniów na terenie Miasta i Gminy Gołańcz Koszt całkowity” – 1.450,00

Koszt planowany do poniesienia z dotacji – 750,00

Propozycja Miasta i Gminy Gołańcz – 750,00

Opublikowano: 23-03-2020

Kategoria: Ogłoszenia

Wyświetleń: 448

Załączniki