Dodatkowy nabór wniosków - pomoc dzieciom niepełnosprawnym

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy informuje iż rusza dodatkowy nabór wniosków w ramach programu „Pomoc dzieciom niepełnosprawnym lub długotrwale chorym – mieszkańcom Miasta i Gminy Gołańcz w dostępie do rehabilitacji ruchowej na 2018 rok”. Dodatkowy nabór skierowany jest w szczególności dla osób, które nie były uprawnione do skorzystania z programu w trakcie trwania pierwszego naboru.

Dodatkowy nabór wniosków przeprowadzony zostanie w terminie od 4 do 15 czerwca 2018 roku.

Skorzystanie z programu będzie możliwe po podpisaniu umowy – termin do końca czerwca 2018 roku, która będzie obowiązywać do końca trwania programu w 2018 roku. 

Prawo do pomocy przysługuje wnioskodawcy:

a) którego miesięczna wysokość dochodu liczonego na podstawie ustawy o pomocy społecznej na osobę w rodzinie nie przekracza 200% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

b) zamieszkującego na terenie miasta i gminy Gołańcz,

c) będącego rodzicem lub opiekunem prawnym dziecka niepełnosprawnego lub długotrwale lub ciężko chorego w wieku 0 – 16 lat,

d) którego dziecko posiada aktualne orzeczenie o niepełnosprawności bądź stosowne zaświadczenie o stanie zdrowia.

e) posiadającego aktualne skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty.

W pierwszej kolejności pomoc przysługuje tym osobom, które nie otrzymały na cele wskazane we wniosku pomocy z innych źródeł.  

Wnioski na drugie półrocze 2018 składa się w terminie od 4 czerwca do 15 czerwca 2018 roku w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gołańczy ul. K. Libelta 4.

Druk wniosku do pobrania w Punkcie Informacyjnym MGOPS w Gołańczy oraz na stronie internetowej Ośrodka www.mgopsgolancz.pl w zakładce Rehabilitacja dla dzieci – rok 2018.

Do wniosku należy dołączyć: orzeczenie o niepełnosprawności lub zaświadczenie o stanie zdrowia dziecka, skierowanie od lekarza POZ lub specjalisty na zabiegi rehabilitacji ruchowej, oświadczenie o wysokości miesięcznych dochodów netto przypadających na jednego członka rodziny.

Opublikowano: 29-05-2018

Kategoria: Aktualności

Wyświetleń: 277