Na terenie  gminy działa  ciało doradcze przy burmistrzu o nazwie Rada Gospodarcza składająca się z 6 osób prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy Gołańcz. W wydziale działalności gospodarczej pomoc w utworzeniu przedsiębiorstwa. Możliwośc pozyskania informacji prawnej u radcy prawnego, informacja gospodarcza - w zakresie możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na sfinansowanie inwestycji, otwarcie firmy.Konsultacje z pracownikami Urzędu Skarbowego organizowane w budynku urzędu odnośnie rozliczeń skarbowych dla firm. Przekazywanie informacji odnośnie środków na otwarcie, rozszerzenie działaności gospodarczej, szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w celu podnoszenia kwalifikacji osób bezrobotnych, stworzenia podstaw do rozpoczęcia działaności gospodarczej. Dostęp do urzędników i władz gminy sprzyjający utrzymaniu dużej szybkości realizacji procesow rozwojowych.

Przejrzystość procedur wśród pracownikow urzędu odnośnie procedur inwestycyjnych, udzielania koncesji i pozwoleń dotyczących działalności gospodarczej, w zakresie przetargów i zamówień publicznych, dostępu aktywów gminy przeznaczonych do wynajmu lub sprzedaży.Dzięki otwartości pracowników urzędu i władz gminy na nowe inwestycje i udanej współpracy z inwestorem trwa inwestycja z uruchomieniem farmy wiatrowej o łącznej mocy 79,5 MW. W ubiegłych latach powstały też 2 siłownie wiatrowe wspomagające działalność gospodarczą

Przedsiębiorstwa Wielobranżowego "Martrans" Sp.j. Jacek Łada Paweł Kado o łącznej mocy 1450 KW. Dzięki wytrwałości i konsekwecji w działaniu ku końcowi zmierza procedura administarcyjna związana z budową zbiornika retencyjnego o powierzchni 95 ha. Wybudowano również Radiowo-Telewizyjne Centrum Nadawcze w Chojnie ( system cyfrowy). Właścicielem obiektu jest Emitel sp. z o.o.

Planowane jest stworzenie centum obsługi inwestora, gdzie można uzyskać informację o terenach inwestycyjnych, oczekiwać wskazania najkorzystniejszej lokalizacji, omówienia procedur administracyjnych, opieki nad realizacją

poszczególnych etapów procesu inwestycyjnego. Aktualizowanie bazy danych o terenach i obiektach inwestycyjnych, organizacja misji gospodarczej, organizacja udziału w targach krajowych i międzynarodowych, monitorowanie stanu inwestycji w regionie, doradztwo dla odbiorców inwestycji przy tworzeniu, wdrażaniu i realizacji projektów inwestycyjnych, dystrybucja materiałów promocyjnych, pomoc dla przedsiębiorców w doborze odpowiedniej kadry. Objęcie większego terenu miasta i gminy Gołańcz planem zagospodarowania przestrzennego, rozwój infrastruktury technicznej. Poprawa terminowości i szybkości podejmowania decyzji administracyjnych. Bowiem to właśnie czynnik czasu bezpośrednio przekłada się na koszty inwestycji. Utrzymanie i jednocześnie poprawa dostępności do pracowników gminy i władz gminy. Utrzymanie i doskonalenie procedur w kierunku wzrostu przejrzystości procedur związanych z zamówieniami publicznymi, przetargami.